Huisregels

Gebruikers- en huisregels Dorpshuis De Poel, Rijkevoort.

Dorpshuis De Poel is voorzien van een ontruiming installatie.
Bij calamiteit of brand hiernaar handelen en de instructies opvolgen.

1. Het bespreken van een of meerdere ruimten van het dorpshuis dient te geschieden bij beheerder Bernadette en Pius van Raaij, tel. 0485-371837 of e-mail: dorpshuisdepoel@gmail.com
Reserveren kan ook via de website

*Annuleringen dienen minimaal een week voor aanvang én voor het weekeinde (i.v.m. instellen verwarming ) te worden doorgegeven, anders wordt de huur alsnog inrekening gebracht.

*Het bestuur heeft indien voor het dorps belang het recht een reservering te annuleren of van ruimte te wisselen.

2. Wanneer huurder en of vereniging onderling ruilen moet men goed afspreken wie welke huur gaat betalen voor de geruilde ruimte. Indien er niets bekend is bij beheerder dan zal de huur als volgt in rekening wordt gebracht: Wanneer de vaste huurder uitwijkt en naar een duurdere ruimte gaat wordt die duurdere huur in rekening gebracht bij de verzoekende huurder.

3 De deuren worden een kwartier voor de afgesproken tijd door de beheerder/ster geopend. Indien een vereniging vroeger in het dorpshuis wil zijn of voor een bepaalde activiteit de locatie wil inrichten, dient men dit vooraf met de beheerder/ster te regelen.

4 De verwarming wordt voor het begin van de nieuwe week ingesteld. Mochten er problemen zijn, eventueel ook met de verlichting dit melden bij:
● beheer: Bernadette van Raaij tel.: 371837

5 De vereniging dient zelf de ruimte in te richten voor gebruik, na afloop de ruimte weer terug brengen in de staat van aanvaarding. Hierbij dienen de aanwijzingen van de beheerder/ster of contactpersoon van het bestuur opgevolgd te worden.


Een wens van iedere gebruiker:
een schone ruimte
en daar zorgen we samen voor!


6 De vereniging dient de zaalvloer bezemschoon achter te laten (bij ‘plakkende ’vervuiling dweilen), vloerbedekking in grote zaal stofzuigen, portaal stofzuigen, en het gebruikte meubilair schoon te maken met een warm sopje, toiletten dienen schoon achter gelaten te worden. Alles terug brengen en zetten in de staat van aanvaarding.

7 Gebruik keuken: koffiefilters verwijderen, glazen koffiekannen schoon achterlaten, het glaswerk, kop en schotel enz. schoon en droog in de kasten opbergen op de juiste plaats, keukenvloer dweilen. Alles terug brengen in de staat van aanvaarding.

8 Na gebruik van de bar deze met een warm sopje te reinigen, de bierleidingen met water doorspoelen. Het glaswerk goed reinigen en drogen en in de kasten/dozen opbergen. Ook de vloer achter de bar dweilen. Alles terug brengen in de staat van aanvaarding.

9 Na afloop van de activiteit dient een gebruikersformulier juist te worden ingevuld, zoals de gebruikte drank en koffie (aangebroken flessen tellen mee). Deze dient ondertekend in de brievenbus bij de hoofdingang gedeponeerd te worden met de sleutel waarmee men het gebouw afsluit.

10 Het is niet toegestaan, plakband of zelfklevende stickers aan te brengen op deuren, wanden of ramen. Mededelingen of folders alleen op de betreffende publicatieborden.

11 Aanbrengen van spijkers, bevestigingsmiddelen in de vloeren, wanden, plafonds en dergelijke is niet toegestaan. Indien een en ander toch noodzakelijk is dient dit in overleg met de beheerder te geschieden.

12. Beschadigingen of vernielingen aan het gebouw, inventaris of het terrein, alsmede vermissing van bij het dorpshuis behorende goederen, worden door de vereniging onmiddellijk aan de beheerder/ster en/of contactpersoon van het dorpshuis gemeld. Eventuele schade(n) dient te worden vermeld op het gebruikersformulier. De huurder is aansprakelijk voor de eventuele schaden.

13 Sinds 1 juli 2008 geldt er een rookverbod in het hele dorpshuis/gebouw.

14 Sinds 1 januari 2014 is de wet van kracht: Geen alcohol voor iedereen onder de 18 jaar. We gaan ervan uit dat een ieder zich er aan houdt. Zowel de jeugd tot 18 jaar, als degenen die bardienst hebben. Er worden controles gehouden. Overtreding van deze wet heeft verregaande consequenties voor de vereniging/huurder. De vrijwillige medewerkers van de huurder van het dorpsgebouw hebben het recht het identiteitsbewijs in te zien bij twijfels. Het is ook niet toegestaan dat derden, boven de 18, alcoholische dranken bestellen voor anderen onder de 18. Het meenemen van eigen alcoholische dranken is sowieso al niet toegestaan, maar hier geldt dus hetzelfde voor. Nuttigen ervan in dorpshuis de Poel is niet toegestaan. Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de Drank- en Horecawet, die van kracht is vanaf 1 januari 2014, kan het bestuur van het dorpshuis een boete krijgen eventueel kan de vergunning/licentie worden ingetrokken. In dat geval zullen alle voorkomende kosten en inkomstenschade op de overtreder(s) c.q. vereniging van de gehouden activiteit worden verhaald. De vereniging/huurder zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Tijdens de gehouden activiteiten in het dorpshuis is de verantwoordelijke/leidinggevende de contactpersoon/aanvrager van de vereniging. Door deze gebruikers- en huisregels te accepteren verklaart u deze ook na te leven.Het bestuur van dorpshuis

“de Poel” te Rijkevoort

Meester van Den Bergplein 10, 5447 AW Rijkevoort